คลังบทความ

รายละเอียด

คุณภาพชีวิตและสุขภาวะด้านสุขภาพและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
Journal of Associated Medical Sciences Vol. 50 No. 3 September 2017 หน้า 516 - 524
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ