คลังบทความ

รายละเอียด

กลไกการก่อตัวและปรับตัวของงานบริการกายภพบำบัดในชุมชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณจีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ปี2555 หน้า 45 - 54
2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ