คลังบทความ

รายละเอียด

การตอบสนองของอาการปวด พิสัยการเคลื่อนไหวในท่าหมุนข้อไหล่ออกและการจำกัดการทำงานของข้อไหล่ในผู้ที่มีเยื่อหุ้มข้อไหล่อักเสบยึดติด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด
รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณรัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุธิดา มิ่งสูงเนิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ