คลังบทความ

รายละเอียด

Work Postural and Environmental Factors for Lower Extremity Pain and Malalignment in Rice Farmers

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด

Proceeding ระดับนานาชาติ
Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) หน้า 92 - 102 [Springer Nature Switzerland AG 2019]
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ