คลังบทความ

รายละเอียด

Immediate Effects of Self-Manual Therapy and Supervised Manual Therapy in Individuals with Knee Osteoarthritis

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Indian Journal of Public Health Research & Development ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2562 หน้า 2992 - 2998
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ