คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพปอดและระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที ในผู้ป่วยชายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คุณจิราวรรณ ชูทับทิม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณบุษกร พลแสน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุฑารัตน์ คำบุญเกิด (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณนภาพร แววทอง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณธิดารัตน์ ขาวผิว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 368 - 378
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ