คลังบทความ

รายละเอียด

Relating Musculoskeletal and Disability Conditions of Occupation-Induced Musculoskeletal Disorders to Non-Occupational Congenital Disabilities

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คุณมานิดา สว่างเนตร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณคมกริช จันทรเสนา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับนานาชาติ
Full proceedings of the 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2016), Walt Disney World® Swan and Dolphin Hotel, Orlando, Florida, USA July 27-31, 2016.
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ครบ
ไม่ระบุ