คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่เพศชาย อายุ 40 - 60 ปี ในจังหวัดเชียงราย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์นฤมล อุตสา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ยุพาวรรณ ทิพย์แก้ว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ศิวภรณ์ จันทาพูน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ