คลังบทความ

รายละเอียด

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 43 - 52
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ