คลังบทความ

รายละเอียด

Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individual with Shoulder Adhesive Capsulitis

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณรัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุธิดา มิ่งสูงเนิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. Volume 9 Issue 2 (April–June) 2015
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ