คลังบทความ

รายละเอียด

ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการวัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
Journal of Associated Medical Sciences Vol. 50 No. 3 September 2017 หน้า 566 - 575
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ