ทุนวิจัย

รายละเอียด

ระดับความรู้ของนักศึกษากายภาพบำบัดในสถาบันอุดมศึกษาของไทยเกี่ยวกับบุหรี่ และการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
อาจารย์สุวรรณา เอื้อจารุพร (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ศิวพร พิมพ์พิทักษ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
ดร.จตุพร วิชิตสระน้อย (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
รศ.สุวรรณี จรูงจิตรอารี (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์วัฒนารี อัมมวรรธน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
08 พ.ค. 2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ