คณะกายภาพบำบัด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ ( Pakavalee Poomsu-tat )
pakavalee@slc.ac.th