คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพของปอดในเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนลงพุง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์จิราภรณ์ ชิตตระกูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
Journal of Associated Medical Sciences Vol. 50 No. 3 September 2017 หน้า 464 - 472
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ