คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาสกับคนสุุขภาพดี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คุณนิติกร บุตรเรือง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณอรณี ปานุ่ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุทธิดา อุยะตุง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณอิทธิภาสน์ ใจเย็น (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceedings มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ หน้า 592 - 599
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ