คลังบทความ

รายละเอียด

Walking and Stair Climbing Abilities in Individuals After Chronic Stroke with and without Mental Health Problem

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
J Med Assoc Thai Vol. 97 Suppl. 7 2014: S10 - S15
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ