คลังบทความ

รายละเอียด

สิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ศึกษาเฉพาะกรณีการบริการทางกายภาพบำบัด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
กัลยา ก้องวัฒนากุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
http://www.hisro.com/main/modules/research/research_services_ show_detail.php?id=149. กันยายน 2551
2551
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ