ทุนวิจัย

รายละเอียด

การทรงตัว การหกล้ม คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและความพึงพอใจที่มีต่อการพักของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทย [Balance, Fall, Health-Related Quality of Life, Activities of Daily Living and Satisfaction in Older persons at Social Welfare development Center for Older Persons Thailand]
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
มี
24 พ.ย. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
Journal of Associated Medical Sciences Vol. 50 No. 3 September 2017 หน้า 516 - 524
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560

ตีพิมพ์ที่
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 43 - 52
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560