ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาความผาสุกทางจิตใจ บรรยากาศในการเรียน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [The study of psychological well-being, academic climate and academic performance of students at Saint Louis College]
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
มี
29 ม.ค. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2560 หน้า 193 - 203
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560