ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ศรีสมร สินทับ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
20 ธ.ค. 2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ