คลังบทความ

รายละเอียด

ความรู้ทางการเงิน เจตคติต่อการเงิน การบริหารจัดการการเงิน ความเชื่ออำนาจแห่งตน และสุขภาวะทางการเงินของนักศึกษา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชญารัตน์ บุญพุฒิกร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยรพฤกษ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า 248 - 262
2563
01 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พัฒนาผู้เรียน

View
พฤษภาคม
2566