คลังบทความ

รายละเอียด

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริตของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 228 - 246
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ