ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการใช้สตอรี่บอร์ด (Storyboard) ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะทางการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์นุชนาฏ วัฒนศิริ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์Charito R. Cruz (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
07 ก.ค. 2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ