คลังบทความ

รายละเอียด

การจำลองข้อมูลด้วยวิธีมอนติคาร์โลโดยใช้ LISREL สำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 หน้า 135 - 145
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ