ทุนวิจัย

รายละเอียด

การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เซอร์ชานแนต กาญจนทรางกูร (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์นฤมล ช่องชนิล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
13 มี.ค. 2562
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 110 - 124
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
ปี
2563