ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning Technique) ที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นุชนาฏ วัฒนศิริ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชาริโต้ ครู้ส (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
01 ก.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ