คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชญารัตน์ บุญพุฒิกร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 147 - 162
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ