คลังบทความ

รายละเอียด

ความผาสุกทางจิตใจ และบรรยากาศในการเรียนที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2560 หน้า 193 - 203
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ