คลังบทความ

รายละเอียด

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานที่มีผลต่อสมรรถนะและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 44 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 414 - 430
2565
01 ม.ค. 2565
28 ก.พ. 2565
ครบ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
สร้างโอกาส/มูลค่าเพิ่ม

View
กรกฎาคม
2566