คลังบทความ

รายละเอียด

กำลังการทดสอบและอิทธิพลร่วมของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง ระหว่างวิธี LISREL-PI วิธี LMS และวิธี PLS-PI

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (ม.บูรพา) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 125 - 140
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ