ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัยของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
01 ก.ค. 2563
ไม่มี
ไม่ระบุ