คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์นฤมล ช่องชนิล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 110 - 124
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ