คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของคุณลักษณะของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะบุคลากร

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 75 - 96
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ