ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาแบบวัดการบริหารจัดการการเงินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [The Development of a Financial Management Test for Undergraduate students of Rajamangala University of Technology]
อาจารย์ชญารัตน์ บุญพุฒิกร (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
14 พ.ย. 2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ