คลังบทความ

รายละเอียด

โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอ ในสังกัดกรมการปกครอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ชิษณุพงศ์ ทองพวง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คุณอิทธิพร ขำประเสริฐ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุจิรา อุ่นศิริ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2552
2552
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ