ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางการเงินของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [The Causal Factors Effect to Financial Well-being of students in Saint Louis College and Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi]
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชญารัตน์ บุญพุฒิกร (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
16 ส.ค. 2560
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยรพฤกษ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า 248 - 262
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
ปี
2563