คลังบทความ

รายละเอียด

คุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.อัชฌา ขื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า164 - 181
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ