ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ศรัญญู พงศป์ระเสริฐสิน (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
22 ต.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ