สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


อาจารย์ รัตนภัทร (เซอร์อักเนสเซ) วงษ์ยรรยง ( Ratanaphat (Sr.Agnese) Wongyunyong )
agnese@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ไม่มีข้อมูล

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ
ไม่มีข้อมูล

01 มิ.ย. 2564
2 ปี 8 เดือน 22 วัน