คลังบทความ

รายละเอียด

ความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ร.ต.ท.หญิง ดร.เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ศ.สมมิตร ไชโย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์สุขุม ปิ่นวิถี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวจัยความมั่นคงในชีวิต ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ วันที่ 31 มกราคม 2553
2553
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ