ทุนวิจัย

รายละเอียด

สุขภาพพอเพียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์มโนวุธ จิรดิลก (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ศรีสมร สินทับ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ชญารัตน์ บุญพุฒิกร (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ชิษณุพงศ์ ทองพวง (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟรอเรนไทน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
13 ธ.ค. 2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ