ทุนวิจัย

รายละเอียด

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริต ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
22 มิ.ย. 2561
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 หน้า 76 - 85
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561

ตีพิมพ์ที่
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 228 - 246
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
ปี
2564