คลังบทความ

รายละเอียด

การจัดการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คุณวริทธ์นันท์ ช่วยพิทักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ