คณะจิตวิทยา


อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ ( Jiraporn Pochakaparipan )
jiraporn@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

11 ต.ค. 2547
18 ปี 11 เดือน 13 วัน