คณะจิตวิทยา


ผศ. ดร.พรรณวดี สมกิตติกานนท์ ( Punvadee Somkittikanon )
punvadee@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

01 ก.ย. 2563
2 ปี 5 เดือน 0 วัน