คณะจิตวิทยา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สมกิตติกานนท์ ( Punvadee Somkittikanon )
punvadee@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

01 ก.ย. 2563
1 ปี 0 เดือน 21 วัน