คณะพยาบาลศาสตร์


รศ. ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ ( Puangtip Chaiphibalsarisdi )
puangtip@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์
13.
บทความวิจัย
2558

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

01 ต.ค. 2557
9 ปี 6 เดือน 23 วัน