คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.ต.หญิง ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ ( Pol.sub Lt. Raywadeetas Robkob )
raywadeetas@slc.ac.th


ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

01 ส.ค. 2530
34 ปี 1 เดือน 16 วัน