คณะจิตวิทยา


อาจารย์ พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ ( Polapat Chareonviangvetchakit )
polapat@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

03 ต.ค. 2554
12 ปี 4 เดือน 20 วัน