คณะจิตวิทยา


อาจารย์ นฤมล ช่องชนิล ( Naruamol Chongchanil )
naruamol@slc.ac.th